COURSE

FOOD & BEVERAGES

เป็นหลักสูตรระยะสั้น สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน ด้านงานบริการ หลักสูตรเรียน 6 เดือน แบ่งเป็น เรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน และ ฝึกงานภาคปฏิบัติ 3 เดือน สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรง จากเรือสำราญ มากกว่า 10 ปี ในหลักสูตรจะเรียน ...
Read More

ENGLISH READY TO WORK

เป็นหลักสูตร ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สนใจโดยเน้นเนื้อหา ไปในทางการฟังและพูด การสื่อสารให้เข้าใจ สนทนาโต้ตอบได้ดี รวมถึงการให้ เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ การทำข้อสอบเฉพาะสายงาน เนื้อหาเข้มข้นเรียนสบาย เป็นกันเอง เจาะลึกแบบตัวต่อตัวเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ผู้ที่เหมาะสำหรับหลักสูตรนี้ คือ ผู้ที่อยากสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ บุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิงไม่จำกัดเพศและอายุ เพื่อใช้สัมภาษณ์งาน และเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคต ค่าเรียนหลักสูตรนี้ 30,000 ...
Read More